User Tools

Site Tools


groups:twgc:shanghai-meetup-2018-06

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
groups:twgc:shanghai-meetup-2018-06 [2018/05/11 09:08]
Scott Long [议程]
groups:twgc:shanghai-meetup-2018-06 [2018/07/12 09:26]
Scott Long [主题]
Line 6: Line 6:
  
 ===== 地点 ===== ===== 地点 =====
-上海财经大学中山北一路校区博思酒店(三楼多功能厅) +
-上海市虹口区中山北一路369号(车辆进出:广秀路66号)+
  
 ===== 主题 ===== ===== 主题 =====
-区块链技术在金融领域的应用及案例分享+区块链应用开发经验分享
  
 ===== 协办单位 ===== ===== 协办单位 =====
-指旺金科、旺链、投肯科技、Smarthead X、上海财经大学商学院+指旺金科、旺链、投肯科技、Smarthead ​ 
 +X、上海财经大学商学院
  
 ===== 场地赞助 ===== ===== 场地赞助 =====
-上海财经大学商学院+上海复旦大学
  
 ===== 议程 ===== ===== 议程 =====
  
-^ Time时间 ​        ^ Topic 题目 ​                               ^ Speaker 演讲者 ​               ^ +^ Time时间 ​        ^ Topic 题目 ​       ^ Speaker 演讲者 ​               ^ 
-| 13:00 ~ 13:30  | 签到 ​                                     |                            |+| 13:00 ~ 13:30  | 签到 ​              ​|                            |
 | 13:30 ~ 15:30  | 嘉宾分享 ​                             |                | | 13:30 ~ 15:30  | 嘉宾分享 ​                             |                |
-| 15:30 ~ 15:45  | 区块链和数字货币 ​                           ​| ​在邀, XXX, 技术总监 ​    |+| 15:30 ~ 15:45  | 茶歇 ​                           ​| ​     |
 | 15:45 ~ 17:00  | 圆桌论坛 | 区块链技术的发展趋势及应用前景 | | 15:45 ~ 17:00  | 圆桌论坛 | 区块链技术的发展趋势及应用前景 |
 | 17:00 | 结束 ​                                   |                       | | 17:00 | 结束 ​                                   |                       |
  
  
groups/twgc/shanghai-meetup-2018-06.txt · Last modified: 2018/07/12 09:28 by Scott Long