User Tools

Site Tools


groups:twgc:member

TWGC contributors

The list is those contributors and volunteers that should be qualified for the voting.

Name Organization Email Location
杨保华(Baohua Yang) Oracle yangbaohua@gmail.com Beijing
胡瑞丰(Victor Hu) Huawei huruifeng@huawei.com Shenzhen
蒋耀国(Yaoguo Jiang) Huawei jiangyaoguo@huawei.com Nanjing
曹寅(Yin Cao) Energy-Blockchain Labs caoyin@energy-blockchain.com Shanghai
郭立冬(Lidong Guo) ChainNova guolidong@chainnova.com Beijing
郭剑南(Jiannan Guo) IBM guojiannan1101@gmail.com Beijing
徐正平 (Zander Xu) Yonghui jozzzero@gmail.com Beijing
陈剑(Billy Chen) IBM jchen@cn.ibm.com Beijing
宣章炯(Zhangjiong Xuan) Hyperchain xuanzhangjiong@hyperchain.cn Hangzhou
黄胜(Sheng Huang) UMARK huangsheng@umarkcloud.com Shanghai
赵振华(Zhenhua Zhao) IBM zhao.zhenhua@gmail.com ShenZhen
Allen Shao Asian Infrastructure Investment Bank ashao@aiib.org Beijing
张增骏(Clarity Zhang) ChainNova clarity@chainnova.com Beijing
Bei Wang wangbei@yunphant.com
卢江(Jiang Lu) lujiang@cn.ibm.com 北京
Xixue Jia xixuejia@gmail.com
Shaoxi Qiu qiushaoxi@163.com
Wei Lu luweilw@cn.ibm.com
Axe Tang axe@yeecall.com
于林生(Linsheng Yu) bzwdyls@163.com 北京
Yueling Liang liangyl1987@hotmail.com
Yuan Jin jinyuan@cn.ibm.com
Yaocheng Ye yaocheng.ye@hyperchain.cn
Ruijun Ou ouruijun@aisino.com
罗敏(Min Luo) luo.min@lab.ntt.co.jp 东京
Dinghao Liu dinghaoliu@yunphant.com
Qingpeng Cai qingpengcai@yunphant.com
Yunxiao Wang wangyx@yunphant.com
郝瀚(Han Hao) haohan@anne.com.cn 北京
Chang Chen calvin@ziggurat.cn
Jingxiao Gu dawnwords@163.com
沈宏(Hong Shen) hhshen@cn.ibm.com 武汉
Dong Wang xdragon007@gmail.com 北京
Kai Chen 281165273@qq.com 武汉
Jiahao Chen jiahaochen1993@gmail.com 北京
王梦灵(Vicky Wang) 595288507@qq.com Shanghai
Ping Huang norberthu30@gmail.com Beijing
刘宇翔(David Liu) ASTRI david-khala@hotmail.com Hong Kong
groups/twgc/member.txt · Last modified: 2018/08/20 07:28 by zerppen X